.......................................................tumblr hit counter
آتشکده

خوش آمدید

روژگار نیکه ،خوش آمدید،یادگار ما نظرشمااست.اِسفَند: اِسپَند/ سِپَندارمَذ/ سِپَندارمَت (ارمنی)/ سْپَندارمَد (پهلوی)/ سِپَنتَه‌آرمِئیتی (اوستایی). در اصل به شکل آرمِئیتی به معنای زمین و ایزدبانو و نگهبان زمین سرسبز و بعدها به شکل سِپَنتَه‌آرمِئیتی/ سْپَندارمَذ یکی از امشاسپندان مادینه. نام ماه دوازدهم از سال خورشیدی و روز پنجم از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی (← آدارو).

ابزار وبمستر


به نام اهورامزدا

ز پوچ جهان اگر دوست دارم ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم ترا، ای کهن پیر جاوید برنا ترا دوست دارم، اگر دوست دارم ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران ترا ای گرامی گهر دوست دارم ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان بزرگ آفرین نامور دوست دارم هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ وگر نقد و نقل سیر دوست دارم اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ بر اوراق کوه و کمر دوست دارم وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم گمان های تو چون یقین می ستایم عیان های تو چون خبر دوست دارم هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم هم آن فره و فروهر دوست دارم بجان پاک پیغمبر باستانت که پیری است روشن نگر دوست دارم گرانمایه زردشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم بشر بهتر از او ندید و نبیند من آن بهترین از بشر دوست دارم سه نیکش بهین رهنمای جهان ست مفیدی چنین مختصر دوست دارم ابر مرد ایرانئی راهبر بود من ایرانی راهبر دوست دارم نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد ازینروش هم معتبر دوست دارم من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست از افسانه آن سوی تر، دوست دارم هم آن پور بیدار دل بامدادت نشابوری هورفر دوست دارم فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد من آن شیر دل دادگر دوست دارم جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت فزونترش زین رهگذر دوست دارم ستایش کنان مانی ارجمندت چو نقاش و پیغامور دوست دارم هم آن نقش پرداز ارواح برتر هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم همه کشتزارانت، از دیم و فاراب همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم شهیدان جانباز و فرزانه ات را که بودند فخر بشر دوست دارم به لطف نسیم سحر روحشان را چنانچون ز آهن جگر دوست دارم هم افکار پرشورشان را، که اعصار از آن گشته زیر و زبر دوست دارم هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام و گر چند، سطری خبر دوست دارم من آن جاودنیاد مردان، که بودند بهر قرن چندین نفر دوست دارم همه شاعران تو و آثارشان را بپاکی نسیم سحر دوست دارم ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت در آفاق فخر و ظفر دوست دارم ز خیام، خشم و خروشی که جاوید کند در دل و جان اثر دوست دارم ز عطار، آن سوز و سودای پر درد که انگیزد از جان شرر دوست دارم وز آن شیفته شمس، شور و شراری که جان را کند شعله ور دوست دارم ز سعدی و از حافظ و از نظامی همه شور و شعر و سمر دوست دارم خوشا رشت و گرگان و مازندرانت که شان هم چو بحر خزر دوست دارم خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترینش از شکر دوست دارم فری آذر آبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم صفاهان نصف جهان ترا من فزونتر ز نصف دگر دوست دارم خوشا خطه نخبه زای خراسان ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم زهی شهر شیراز جنت طرازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون درخت نجابت ثمر دوست دارم خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم من افغان همریشه مان را که باغی ست به چنگ بتر از تتر دوست دارم کهن سغد و خوارزم را، با کویرش که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم عراق و خلیج تورا، چون ورازورد که دیوار چین راست در دوست دارم هم اران و قفقاز دیرینه مان را چو پوری سرای پدر دوست دارم چو دیروز افسانه، فردای رویات بجان این یک و آن دگر دوست دارم هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان برویاندم بال و پر دوست دارم هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید در آفاق رویا سفر دوست دارم چو رویا و افسانه، دیروز و فردات بجای خود این هر دو سر دوست دارم تو در اوج بودی، به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم دگر باره برشو به اوج معانی که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را برای تو، ای بوم و بر دوست دارم جهان تا جهانست، پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی مهدی اخوان ثالث (م. امید) کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم آتشکده
درباره
موضوعات
برچسب ها
آرشیو
پیوند ها
گذشته
کد ها
منتخب

http://www.blogfa.com/photo/s/spenta.gif

"آتشکده " (atashkadah) ( "در بینش اشوزرتشت خداوند را باید در روشنایی جستجو کرد.درِمهر محل نور ونماد اجاق خانواده" "آتشکده"

آتشکده
در بینش اشوزرتشت خداوند را باید در روشنایی جستجو کرد.درِمهر محل نور ونماد اجاق خ
نشود فاش کسی آنچه میان من و تست
تا اشاراتِ نـظر، نامه رسان من و تست
گوش کن ! با لب خاموش سخن می گویم
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و تست
روزگاری شد و کس مردِ رهِ عشق ندید
حالیا چشمِ جهانی نگران من و تست
گرچه در خلوتِ رازِ دل ما کس نرسید
همه جا زمزمه عشقِ نهان من و تس
اینهمه قصه فردوس و تمنای بهشت
گفتگویی و خیالی ز جهان من و تست
نقش ما گو ننـگارند به دیباچه عقل
هر کجا نامه عشق است ، نشان من و تست
سایه ! ز آتشکدة ماست فروغ مَه و مِهر
وه از این آتش روشن که به جان من و تست


«در گات34بند10 بايد با آموزش به راه راست رفت و افراد را بايد به راه درست رهبري كرد  سْپِنـْـتـَه  آرميتي نداي وجدان است كه انسان را به سوي خدا هدايت مي‌كند.»

18:14چهارشنبه نهم آذر ۱۳۹۰atashkadah
   ◊ آتش ورهرام (بهرام) یزد، یزد
   ◊ آتشدان سنگی، سمیرم
   ◊ آتشكدهٔ (درمهر)، یزد
   ◊ آتشكدهٔ (قدمگاه)، جهرم (ساسانیان)
   ◊ آتشكدهٔ آبادی صح، قوشه، دامغان (ساسانیان)
   ◊ آتشكدهٔ آذرجو، داراب (ساسانیان)
   ◊ آتشكدهٔ آذرخش (مسجد سنگی)، داراب، (ساسانیان)
   ◊ آتشكدهٔ بازه هور، روستای رباط، تربت‌حیدریه
   ◊ آتشكدهٔ بزرگ جره، كازرون (ساسانیان)
   ◊ آتشكدهٔ پاسارگاد، شیراز، (هخامنشیان)
   ◊ آتشكدهٔ تمر قریه تمر، ارومیه
   ◊ آتشكدهٔ چهار طاقی چهار قاپو، قصرشیرین
   ◊ آتشكدهٔ دره شهر، دره‌شهر
   ◊ آتشكدهٔ ساسانی نطنز، نطنز
   ◊ آتشكدهٔ صمیكان، شیراز
   ◊ آتشكدهٔ فرازمرا‌آور خذایا كازرون، ساسانیان
   ◊ آتشكدهٔ فراش بند، فیروزآباد (ساسانیان)
   ◊ آتشكدهٔ‌ فیروزآباد، فیروزآباد
   ◊ آتشكدهٔ كازرون، كازرون (ساسانیان)
   ◊ آتشكدهٔ كركوی، زابل
   ◊ آتشكدهٔ كنار سیاه، فیروزآباد (ساسانیان)
   ◊ آتشكدهٔ گناباد، روستای گیسور، گناباد
   ◊ آتشكدهٔ نیشابور، نیشابور
   ◊ آتشكده آتشكوه، روستای آتشكوه، نیمور، محلات (ساسانیان)
   ◊ آتشكده خیرآباد، روستای ده‌وه، خیرآباد، كهكیلویه (دهدشت)
   ◊ آتشكد‌‌ه‌ كاریان، شیراز (ساسانیان)
   ◊ آتشكده میل میلونه، نیمور، محلات (ساسانیان)
   ◊ آتشكده و كوشك قینقر كوه پشمین‌ملكشاهی، مهران
   ◊ آتشكده‌های باستانی، استان كهكلویه‌وبویراحمد
   ◊ آتشكده‌های گل سرخدان، كهكیلویه(دهدشت)
   ◊ آتشكده‌های هخامنشی،حاجی‌آباد، كازرون (هخامنشیان)
   ◊ آتشگاه سمنان، سمنان (ساسانیان)
   ◊ آتشگاه كوه‌سنگی، اصفهان
   ◊ پیر هریشت، اردكان
   ◊ چكچكو (پیرسوز)، یزد
   ◊ حفره‌های آتشدان (پوره‌های آب‌بخشان)، حاجی‌آباد، كازرون (هخامنشیان)
   ◊ دو گور دوپا، روستای شوش، گچساران
   ◊ زیارتگاه بونوپرس، دهكده زرجوع، عقدا، اردكان
   ◊ ساختمان هشتی، قم
   ◊ مجموعه بناهای آتشكدهٔ بزرگ ساسانیان، فیروزآباد، (ساسانیان)
   ◊ محراب سرمسجد، مسجدسلیمان
   ◊ مسجد سنگی (یا آتشكدهٔ آذرخش) داراب، (ساسانیان)
   ◊ مكان‌های مذهبی زردشتیان، استان یزد
   ◊ ویرانه‌های آتشكده، فیروزآباد (ساسانیان)

برگرفته ازhttp://vista.ir/


ارزش یک لبخند -آتشکده